• Drukuj

Zakład wykonuje zadania własne gminy obejmujące w szczególności:

 • oczyszczanie ulic, placów i terenów zieleni na terenie gminy;

 • wywóz nieczystości płynnych i stałych;

 • zarząd gminnymi ujęciami wód podziemnych;

 • utrzymanie w sprawności urządzeń oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych i sieci burzowych;

 • utrzymanie i oznakowanie dróg, ulic i placów gminnych;

 • obsługę remontową budownictwa komunalnego;

 • utrzymanie zieleni miejskiej;

 • prowadzenie robót budowlanych, remontowo-budowlanych, drogowych, sieciowych;

 • oczyszczanie terenów rekreacyjnych w okresie letnim;

 • prowadzenie szaletów publicznych;

 • reprezentowanie gminy we wspólnotach mieszkaniowych;

 • administrowanie targowiskami gminnymi.