Przetargi

28.10.2019r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NA ZADANIE:

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WITKOWIE.

Otwarcie ofert miało miejsce 28.10.2020r, o godz. 10.00

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 4,04 zł‚/litr brutto.

Oferty złożyły cztery firmy:

 

Watis Sp. z o.o.

Al. Wyszyńskiego 3, 62-420 Strzałkowo

cena brutto po upuście 3,86 zł/litr

 

Hawa S.A.

ul. Grunwaldzka 4, 62-200 Gniezno

cena brutto po upuście 3,79 zł/litr

 

ZUH NAFTOHURT Sp. z o.o.

ul. Warszawska 58, 62-610 Sompolno

cena brutto po upuście 3,76 zł/litr

 

Petrol - Hawen Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła

cena brutto po upuście 3,79 zł/litr

 

Zatwierdzone przez Kierownika ZGK Witkowo

 

 

12.10.2020

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021.
Ogłoszenie opublikowane w biuletynie UZP dnia 12.10.2020r

Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie oleju napędowego w ilości 50.000 litrów.

Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało realizowane w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Sposób składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Witkowie przy ul. Wrzesińskiej 14 do dnia 28 października 2020r. do godz. 9.00. Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem oferenta pn. 

„DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO”. Nie otwierać przed 28 października 2020r. godz. 10.00. 

Złożona oferta zostanie zarejestrowana. Na żądanie Wykonawcy zostanie wydany dowód wpływu oferty, zawierający pieczątkę zamawiającego, oznaczenie przetargu oraz datę i czas wpływu. Zamawiający zastrzega, że za nieterminowe dostarczenia oferty oraz pomyłkowe otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Oferty złożone po terminie Zamawiający zwraca bez otwierania. Zgłoszenia i pisma przesyłane faksem nie będą traktowane jako oferty. Zmiana treści złożonej oferty jest możliwa tylko przed upływem terminu do składania ofert. W treści oferty zmieniającej można zamieścić uzupełniające informacje o zmianach w ofercie pierwotnej. Składanie ofert zmieniających podlega tym samym zasadom co składanie ofert pierwotnych, przy czym kopertę należy dodatkowo oznaczyć napisem „ZMIANA OFERTY”.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5 (umowa)

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Danutą Małecką - Kierownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
tel: 61 4778 197 
mail: danutamalecka@zgk-witkowo.pl 

Zatwierdzone przez Kierownika ZGK Witkowo

 

06.11.2019r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZADANIE:

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WITKOWIE

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje się, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

ZUH NAFTOHURT Sp. z o.o. 
ul. Warszawska 58
63-610 Sompolno
Cena brutto oferty: 4,76 zł/dm3
ilość otrzymanych punktów: 100

Uzasadnienie: oferta złożona przez w/w Oferenta spełnia warunki określone przez Zamawiającego i w rankingu ofert uzyskała największą liczbę punktów.

Jednocześnie informujemy, że żadna ze złożonych ofert nie została wykluczona ani odrzucona.

Zatwierdzone przez Kierownika ZGK Witkowo

 

 

14.10.2019r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NA ZADANIE:

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WITKOWIE.

Otwarcie ofert miało miejsce 11.10.2019r, o godz. 10.00

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 5,03 zł‚/litr brutto.

Oferty złożyły trzy firmy:

 

Spółka Jawna T&J Tyrlakowski Jachnik

ul. Sławoszewska 2b, 63-220 Kotlin

cena brutto po upuście 4,82zł/litr

 

Petro-Lawa Sp. z o.o.

Dębno 1a, 55-140 Żmigród

cena brutto po upuście 4,80zł/litr

 

ZUH NAFTOHURT Sp. z o.o.

ul. Warszawska 58, 62-610 Sompolno

cena brutto po upuście 4,76zł/litr

Zatwierdzone przez Kierownika ZGK Witkowo

 

 

27.09.2019

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020.
Ogłoszenie opublikowane w biuletynie UZP dnia 2019-09-27 o numerze 603146-N-2019

Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie oleju napędowego w ilości 50.000 litrów.

Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało realizowane w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Sposób składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Witkowie przy ul. Wrzesińskiej 14 do dnia 11 października 2019r. do godz. 9.00. Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem oferenta pn. 

„DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO”. Nie otwierać przed 11 października 2019r. godz. 10.00. 

Złożona oferta zostanie zarejestrowana. Na żądanie Wykonawcy zostanie wydany dowód wpływu oferty, zawierający pieczątkę zamawiającego, oznaczenie przetargu oraz datę i czas wpływu. Zamawiający zastrzega, że za nieterminowe dostarczenia oferty oraz pomyłkowe otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Oferty złożone po terminie Zamawiający zwraca bez otwierania. Zgłoszenia i pisma przesyłane faksem nie będą traktowane jako oferty. Zmiana treści złożonej oferty jest możliwa tylko przed upływem terminu do składania ofert. W treści oferty zmieniającej można zamieścić uzupełniające informacje o zmianach w ofercie pierwotnej. Składanie ofert zmieniających podlega tym samym zasadom co składanie ofert pierwotnych, przy czym kopertę należy dodatkowo oznaczyć napisem „ZMIANA OFERTY”.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5 (umowa)

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Danutą Małecką - Kierownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
tel: 61 4778 197 
mail: danutamalecka@zgk-witkowo.pl 

Zatwierdzone przez Kierownika ZGK Witkowo

 

 

30.10.2018r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZADANIE:

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WITKOWIE

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje się, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

ZUH NAFTOHURT Sp. z o.o. 
ul. Warszawska 58
63-610 Sompolno
Cena brutto oferty: 4,88 zł/dm3
ilość otrzymanych punktów: 100

Uzasadnienie: oferta złożona przez w/w Oferenta spełnia warunki określone przez Zamawiającego i w rankingu ofert uzyskała największą liczbę punktów.

Jednocześnie informujemy, że żadna ze złożonych ofert nie została wykluczona ani odrzucona.

Zatwierdzone przez Kierownika ZGK Witkowo

 

10.10.2018r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NA ZADANIE:

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WITKOWIE.

Otwarcie ofert miało miejsce 10.10.2018r, o godz. 10.00

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 4,00 zł‚/litr netto.

Oferty złożyły trzy firmy:

 

Spółka Jawna T&J Tyrakowski Jachnik

ul. Sławoszewska 2b, 63-220 Kotlin

cena hurtowa 4,18zł/litr, upust 16gr, cena netto 4,02zł/litr

 

HAWA S.A.

ul. Grunwaldzka 4, 62-200 Gniezno

cena hurtowa 4,18zł/litr, upust 19gr, cena netto 3,99zł/litr

 

ZUH NAFTOHURT Sp. z o.o.

ul. Warszawska 58, 62-610 Sompolno

cena hurtowa 4,18zł/litr, upust 21gr, cena netto 3,97zł/litr

 

Zatwierdzone przez Kierownika ZGK Witkowo

 

 

25.09.2018

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019.
Ogłoszenie opublikowane w biuletynie UZP dnia 2018-09-25 o numerze 621671-N-2018

Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie oleju napędowego w ilości 50.000 litrów.

Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało realizowane w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Sposób składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Witkowie przy ul. Wrzesińskiej 14 do dnia 10 października 2018r. do godz. 9.00. Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem oferenta pn. 

„DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO”. Nie otwierać przed 10 października 2018r. godz. 10.00. 

Złożona oferta zostanie zarejestrowana. Na żądanie Wykonawcy zostanie wydany dowód wpływu oferty, zawierający pieczątkę zamawiającego, oznaczenie przetargu oraz datę i czas wpływu. Zamawiający zastrzega, że za nieterminowe dostarczenia oferty oraz pomyłkowe otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Oferty złożone po terminie Zamawiający zwraca bez otwierania. Zgłoszenia i pisma przesyłane faksem nie będą traktowane jako oferty. Zmiana treści złożonej oferty jest możliwa tylko przed upływem terminu do składania ofert. W treści oferty zmieniającej można zamieścić uzupełniające informacje o zmianach w ofercie pierwotnej. Składanie ofert zmieniających podlega tym samym zasadom co składanie ofert pierwotnych, przy czym kopertę należy dodatkowo oznaczyć napisem „ZMIANA OFERTY”.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5 (umowa)

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Danutą Małecką - Kierownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
tel: 61 4778 197 
mail: danutamalecka@zgk-witkowo.pl 

Zatwierdzone przez Kierownika ZGK Witkowo

 

 

03.09.2017r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZADANIE:

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WITKOWIE

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje się, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Spółka Jawna T&J Tyrlakowski, Jachnik
ul. Sławoszewska 2b
63-220 Kotlin
Cena brutto oferty: 4,12 zł/dm3
ilość otrzymanych punktów: 100

Uzasadnienie: oferta złożona przez w/w Oferenta spełnia warunki określone przez Zamawiającego i w rankingu ofert uzyskała największą liczbę punktów.

Jednocześnie informujemy, że żadna ze złożonych ofert nie została wykluczona ani odrzucona.

Zatwierdzone przez Kierownika ZGK Witkowo

 

 

27.09.2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NA ZADANIE:

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WITKOWIE.

Otwarcie ofert miało miejsce 27.09.2017r, o godz. 10.00

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 3,50 zł‚/litr netto.

Oferty złożyły dwie firmy:

HAWA S.A.

ul. Grunwaldzka 4, 62-200 Gniezno

cena hurtowa 3,53, rabat 4,53%, cena netto 3,37

oraz

Spółka Jawna T&J Tyrakowski Jachnik

ul. Sławoszewska 2b, 63-220 Kotlin

cena hurtowa 3,53, rabat 4,53%, cena netto 3,37

 

Zatwierdzone przez Kierownika ZGK Witkowo

 

 

12.09.2017

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018.
Ogłoszenie opublikowane w biuletynie UZP dnia 2017-09-12 o numerze 587072-N-2017

Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie oleju napędowego w ilości 45.000 litrów.

Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało realizowane w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Sposób składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Witkowie przy ul. Wrzesińskiej 14 do dnia 27 września 2017r. do godz. 9.30. Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem oferenta pn. 

„DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO”. Nie otwierać przed 27 września 2017r. godz. 10.00. 

Złożona oferta zostanie zarejestrowana. Na żądanie Wykonawcy zostanie wydany dowód wpływu oferty, zawierający pieczątkę zamawiającego, oznaczenie przetargu oraz datę i czas wpływu. Zamawiający zastrzega, że za nieterminowe dostarczenia oferty oraz pomyłkowe otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Oferty złożone po terminie Zamawiający zwraca bez otwierania. Zgłoszenia i pisma przesyłane faksem nie będą traktowane jako oferty. Zmiana treści złożonej oferty jest możliwa tylko przed upływem terminu do składania ofert. W treści oferty zmieniającej można zamieścić uzupełniające informacje o zmianach w ofercie pierwotnej. Składanie ofert zmieniających podlega tym samym zasadom co składanie ofert pierwotnych, przy czym kopertę należy dodatkowo oznaczyć napisem „ZMIANA OFERTY”.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5 (umowa)

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Danutą Małecką - Kierownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
tel: 61 4778 197 
mail: danutamalecka@zgk-witkowo.pl 

 

Zatwierdzone przez Kierownika ZGK Witkowo

  

26.01.2017r.

Plan postępowań o judzielenie zamówień na 2017 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie.
Zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) informujemy, że w bieżącym roku planowane jest udzielenie zamówienia na dostawe oleju napędowego. Przetarg ogłoszony zostanie we wrześniu br, z terminem realizacji na rok 2018. Przewidywana wartość zamówienia 170.000zł netto.

Zatwierdzone przez Kierownika ZGK Witkowo

 

12.01.2017r.

Ogłoszenie nr 6886 - 2017 z dnia 2017-01-12 r. w biuletynie UZP

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZADANIE:

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WITKOWIE

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje się, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

HAWA Spółka Akcyjna
ul. Grunwaldzka 4
62-200 Gniezno
Cena brutto oferty: 4,34 zł/dm3
ilość otrzymanych punktów: 100

Uzasadnienie: oferta złożona przez w/w Oferenta spełnia warunki określone przez Zamawiającego i w rankingu ofert uzyskała największą liczbę punktów.

Pozostali Oferenci:

Lista rankingowa Oferentów

Jednocześnie informujemy, że żadna ze złożonych ofert nie została wykluczona ani odrzucona.

Zatwierdzone przez Kierownika ZGK Witkowo

 


05.01.2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NA ZADANIE:

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WITKOWIE.

Otwarcie ofert miało miejsce 05.01.2017r, o godz. 10.00

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 4,58 zł‚/litr brutto.

Wykaz Oferentów

Zatwierdzone przez Kierownika ZGK Witkowo.

 


27.12.2016

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo w okresie od 01.02.2017 do 31.12.2017.
Ogłoszenie opublikowane w biuletynie UZP dnia 2016-12-27 o numerze 373944-2016


Przedmiotem zamówienia jest:
dostawa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie oleju napędowego w ilości 45.000 litrów.

Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało realizowane w okresie od 01.02.2017r. do 31.12.2017r.

Sposób składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Witkowie przy ul. Wrzesińskiej 14 do dnia 05 stycznia 2017r. do godz. 9.30. Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem oferenta pn. „DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO”. Nie otwierać przed 05 stycznia 2017r. godz. 10.00. Złożona oferta zostanie zarejestrowana. Na żądanie Wykonawcy zostanie wydany dowód wpływu oferty, zawierający pieczątkę zamawiającego, oznaczenie przetargu oraz datę i czas wpływu. Zamawiający zastrzega, że za nieterminowe dostarczenia oferty oraz pomyłkowe otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Oferty złożone po terminie Zamawiający zwraca bez otwierania. Zgłoszenia i pisma przesyłane faksem nie będą traktowane jako oferty. Zmiana treści złożonej oferty jest możliwa tylko przed upływem terminu do składania ofert. W treści oferty zmieniającej można zamieścić uzupełniające informacje o zmianach w ofercie pierwotnej. Składanie ofert zmieniających podlega tym samym zasadom co składanie ofert pierwotnych, przy czym kopertę należy dodatkowo oznaczyć napisem „ZMIANA OFERTY”.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5 (umowa)

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Danutą Małecką - Kierownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
tel: 61 4778 197 
mail: danutamalecka@zgk-witkowo.pl 

Zatwierdzone przez Kierownika ZGK Witkowo

 

22.12.2016r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie działając jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ramach przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Modernizacja oczyszczalni Ścieków w miejscowości Małachowo Wierzbiczany, gmina Witkowo” zawiadamia, że błędnie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych  ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr 371641-2016 z dnia 21.12.2016 r.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udzielono zamówienie Wykonawcy :

P.P.H.U "Automatyk"  Barbara Kondratowicz
Zbiersk Cukrownia 68/2
62-830 Zbiersk
Cena netto oferty: 2.495.890,40zł‚
ilość otrzymanych punktów: 96,67

 Zatwierdzone przez Kierownika ZGK Witkowo.

 

21.12.2016r.                                                               

Ogłoszenie nr.358803-2016 z dnia 2016-12-05 - 

„ DOSTAWA  OLEJU  NAPĘDOWEGO”

Działając na podstawie art.93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ) , informujemy o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust 1 pkt 5 ustawy p.z.p. Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

Wykaz Oferentów

Zatwierdzone przez Kierownika ZGK Witkowo.

 

26.11.2016r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NA ZADANIE:

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI MAŁACHOWO WIERZBICZANY, GMINA WITKOWO.

Otwarcie ofert miało miejsce 25.11.2016r, o godz. 11.00

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 2.200.000zł netto (2.706.000zł brutto).

Wykaz Oferentów

Zatwierdzone przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie.

 

 

10.11.2016r.

Ogłoszenie nr 341167 - 2016 z dnia 2016-11-10 r.

Witkowo: Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Małachowo Wierzbiczany, gmina Witkowo.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej, krajowy numer identyfikacyjny 66111500000, ul.Wrzesińska  14, 62-230 Witkowo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 778 197, e-mail , faks 614 778 617. 
Adres strony internetowej (URL):

www.zgk-witkowo.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

http://zgk-witkowo.pl/zalaczniki/dokumentacja_przetargowa.zip

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

www.zgk-witkowo.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.zgk-witkowo.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 

Należy złożyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w sekretariacie Adres: ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo,


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Małachowo Wierzbiczany, gmina Witkowo.

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

nie


II.2) Rodzaj zamówienia:

roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Małachowo Wierzbiczany gmina Witkowo na działkach o nr. ewidencyjnych 19/1, 80/4, 81/4, 82, 83/3 obręb 0013. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków będzie polegała na budowie nowej przepompowni ścieków, budowie wiat – zadaszeń zbiorników i instalacji dozowania PIX, zabudowie przykryć reaktorów biologicznych nr 3 i 4, wymianie mieszadeł w zagęszczaczu osadu, wymianie i modernizacji instalacji mechanicznego odwadniania osadu oraz budowie komór i rurociągów technologicznych międzyobiektowych wraz z armaturą odcinająca i pomiarową. Istniejące obiekty podlegające modernizacji i przebudowie -pomieszczenie prasy wraz z prasą w budynku techniczno-socjalnym -przepompownia ścieków -sekwencyjne reaktory biologiczne – 2 szt. -zagęszczacz osadu Obiekty nowoprojektowane -przepompownia ścieków -komory zasuw -komory pomiarowe -rurociągi technologiczne -instalacja PIX-u -AKPiA Obiekty likwidowane -Przepompownia ścieków 

II.5) Główny kod CPV: 

45252100-9
Dodatkowe kody CPV:

45112000-5, 45200000-9, 45223000-6, 45231300-8, 45332400-7, 45252200-0, 45331210-1, 45316200-7, 45315100-9, 45311200-2, 45400000-1, 45112700-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych

do 10 % wartości zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/09/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Oświadczenie Wykonawcy.

 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków:

Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 1000000,00 zł 


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: •Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W tym celu należy wykazać, iż Wykonawca wykonał co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowa, przebudowa, modernizacji oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł każda. •Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W tym celu należy wykazać, iż Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: kierownikiem/kierownikami robót, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w w/w zakresie oraz przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

nie 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

nie 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Zamawiający pobierze ze strony internetowej lub wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia: -odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczących: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firmy oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach przekaże zamawiającemu: - oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: •Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. •Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Załączniki do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: 

przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak, 
Informacja na temat wadium 

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 20.000 złotych (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy Zamawiającego znajdujący się w Banku Spółdzielczym w Witkowie nr 98 8538 0002 0000 4170 2000 0004. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

tak, 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia do 20 % wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

nie


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60
okres gwarancji 30
termin wykonania zamówienia 10


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

nie 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

nie

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

nie 
IV.4) Licytacja elektroniczna 

nie

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
a)Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona. b)Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy m.in. w następujących sytuacjach:
- zmiany kierownika robót, przedstawionego w ofercie jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptując nowego kierownika robót, w przypadku, gdy: o Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika robót w przypadkach choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika robót lub nie wywiązywania się kierownika robót z obowiązków wynikających z umowy, o jeżeli zmiana kierownika robót stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). o W przypadku zmiany kierownika robót nowy kierownik robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. - zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy; - zmiana terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od stron umowy; - w przypadku zmian formalno–organizacyjnych. c)Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. d)Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. e)Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 ustawy Pzp stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. f)Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: - zmiana nr rachunku bankowego, - zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, - zmiana danych teleadresowych. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym

nie

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 25/11/2016, godzina: 10:30, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

nie 

IV.6.3) Termin związania ofertą: 

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 

nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zatwierdzone przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  po zmianie w dniu 18.10.2016 (zmiana treści Dział XXI i XXX)

Umowa

Oferta

Oświadczenie 1/4

Oświadczenie 2/4

Oświadczenie 3/4

Oświadczenie 4/4

Wykaz osób

Wykaz robót

Dokumentacja projektowa

W linku poniżej odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania: 

Pytania i odpowiedzi do przetargu

W linkach poniżej wnioskowane przez Oferentów załączniki:

Pozwolenie wodno-prawne

Schemat technologiczny oczyszczalni

Badania geologiczne - mapa

Badania geologiczne - opis

Projekt techniczny budynku sitopiaskownika

Uszczegółowienie AKPiA

Przedmiary robót w wersji edytowalnej

Oferta  w wersji edytowalnej

Oświadczenie 1 w wersji edytowalnej

Oświadczenie 2 w wersji edytowalnej

Oświadczenie 3 w wersji edytowalnej

Oświadczenie 4 w wersji edytowalnej

 

14.07.2016r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym pn.
"Dostawa oleju napędowego" - ogłoszenie z dnia 20.06.2016r

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu złożono trzy oferty:

1.HAWA S.A.
ul.Grunwaldzka 4, 62-200 Gniezno
Cena = 3,92 zł/litr

2.T&J Tyrlakowski Jachnik S.J..
ul. Sławoszewska 2b, 62-220 Kotlin
Cena = 3,96 zł/litr

3.MAC-BENZ Maciej i Barbara Kłaczkiewicz S.J.
ul. Lipowa 72a, 64-500 Szamotuły
Cena = 3,95 zł/litr

Po przeanalizowaniu złożonej dokumentacji wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę przygotowaną przez:

HAWA S.A.
ul.Grunwaldzka 4, 62-200 Gniezno
Cena = 3,92 zł/litr  

Umowa w sprawie zamówienia może być zawarta z wybranym Wykonawcą po upływie terminu o którym mowa w art. 94, ust.1, pkt 2 Ustawy.

W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono i nie wykluczono żadnych ofert.

 

20.06.2016

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo w okresie od września do grudnia roku 2016.

Przedmiotem zamówienia jest:
dostawa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie oleju napędowego w ilości 18.000 litrów.

Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało realizowane w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016r.

Sposób składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Witkowie przy ul. Wrzesińskiej 14 do dnia 11 lipca 2016r. do godz. 9.00. Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem oferenta pn. „DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO”. Nie otwierać przed 11 lipca 2016r. godz. 10.00. Złożona oferta zostanie zarejestrowana. Na żądanie Wykonawcy zostanie wydany dowód wpływu oferty, zawierający pieczęć zamawiającego, oznaczenie przetargu oraz datę i czas wpływu. Zamawiający zastrzega, że za nieterminowe dostarczenia oferty oraz pomyłkowe otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Oferty złożone po terminie Zamawiający zwraca bez otwierania. Zgłoszenia i pisma przesyłane faksem nie będą traktowane jako oferty. Zmiana treści złożonej oferty jest możliwa tylko przed upływem terminu do składania ofert. W treści oferty zmieniającej można zamieścić uzupełniające informacje o zmianach w ofercie pierwotnej. Składanie ofert zmieniających podlega tym samym zasadom co składanie ofert pierwotnych, przy czym kopertę należy dodatkowo oznaczyć napisem „ZMIANA OFERTY”.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5 (umowa)

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Danutą Małecką - Kierownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
tel: 61 4778 197 
mail: danutamalecka@zgk-witkowo.pl 

 

30.12.2014r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym pn.
"Dostawa oleju napędowego" - ogłoszenie nr 260743 z dnia 18.12.2014r

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu złożono trzy oferty:

1.ZUH NAFTOHURT Sp.z o.o.
ul.Warszawska 58 62-610 Sompolno
Cena 1 ltra 4,59 zł brutto

2.HAWA Sp.z o.o.
ul. Grunwaldzka 4 , 62-200 Gniezno
Cena 1 litra 4,60 zł brutto

3.Spółka Jawna T&J
Tyrakowski, Jachnik
ul. Sławoszewska 2b , 63-220 Kotlin
Cena 1 litra 4,61 zł brutto 

Po przeanalizowaniu złożonej dokumentacji wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę przygotowana przez:

ZUH NAFTOHURT Sp.z o.o.
ul.Warszawska 58 62-610 Sompolno
Za cenę 1 ltra 4,59 zł brutto   

Uzasadnienie wyboru: Oferta firmy ZUH NAFTOHURT Sp. z o.o. jest najtańsza oraz spełnia wymagania Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną lub nie krótszym niż 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia listownie.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono i nie wykluczono żadnych ofert.