JAK PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ ? 

Inwestor pragnący podłączyć się do sieci wod-kan powinien postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 1. Wystąpić do ZGK Witkowo z wnioskiem o wydanie warunków technicznych. Aby to uczynić należy:
  - pobrać z naszej strony internetowej (bądź bezpośrednio z Zakładu) stosowny wniosek;
  - przygotować mapkę w skali 1:500 lub 1:1000 obejmującą teren planowanej inwestycji;
  - w przypadku osób prawnych przygotować kserokopię KRS;
  - wypełniony wniosek wraz załącznikami złożyć w siedzibie ZGK Witkowo;
  - osobą odpowiedzialną za wydanie warunków technicznych i uzgodnienie projektu jest Pani Danuta Górska-Ciesielska (danutagorska-ciesielska@zgk-witkowo.pl; tel: 61 4778 618).
 2. W terminie 7 dni od złożenia wniosku ZGK Witkowo wyda warunki techniczne. Za wydanie warunków technicznych nie pobiera się opłat.
 3. Na podstawie wydanych warunków technicznych (których okres ważności wynosi 1 rok) należy zlecić projektantowi ze stosownymi uprawnieniami wykonanie projektu przyłącza.
 4. Wykonany projekt należy przedstawić w ZGK Witkowo w celu uzgodnienia.
 5. Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu można przystąpić do budowy przyłącza. Przyłącze wod-kan może wykonać firma posiadająca odpowiednie doświadczenie. Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić w ZGK zamiar wykonania robót, a po ich zakończeniu, a przed zasypaniem gotowość do odbioru. Przedstawiciel ZGK Witkowo przybędzie na plac budowy w celu stwierdzenia poprawności wykonania przyłącza. Za tę czynność pobierana jest opłata w wysokości 35 PLN netto.

Warunki techniczne dla zabudowy jednorodzinnej
Warunki techniczne dla zabudowy wielorodzinnej i firm.